Aktualności

Zarządzenie 6/2021 z dnia 13.12.2021r. – w sprawie ustalenia dnia 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku.

Zarządzenie 5/2021 z dnia 13.12.2021r. – w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku.

Zarządzenie 4/2021 z dnia 13.12.2021r. – w sprawie ustalenia czasu pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku w dniach 24.12.2021 r. oraz 31.12.2021 r.

Zarządzenie 1/2021 z dnia 31.03.2021r. – w sprawie ustalenia czasu pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku w dniu 02.04.2021r.

Zarządzenie 5/2020 z dnia 01.12.2020r. – w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku.

Zarządzenie 4/2020 z dnia 10.08.2020r. – w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku.

Informacja o biegu terminów w okresie stanu epidemii

Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku w sprawie zasad składania korespondencji

Zarządzenie 1/2020 z dnia 18.03.2020r. – w sprawie wprowadzenia ograniczonego zakresu przyjmowania interesantów w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku.

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecam ograniczenie wizyt w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku do niezbędnego minimum.

Jednocześnie informuję, że kontakt w sprawach prowadzonych przez tutejszy organ możliwy jest za pośrednictwem:
– poczty, na adres: ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk,
– poczty elektronicznej (pinb.plonsk@op.pl)
– e-PUAP (/PINBPlonsk/SkrytkaESP),
– telefonicznie (tel. 236627361 lub 572 830 876).

Zarządzenie 7/2019 z dnia 10.12.2019r. – w sprawie ustalenia czasu pracy PINB w Płońsku w dniach 24.12.2019r. oraz 31.12.2019r.

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego w Płońsku informuje, że zgodnie z treścią art. 62 ustawy Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2.

W trakcie kontroli, o której mowa powyżej, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.