Organizacja Inspektoratu

Struktura organizacyjna, kompetencje i zasady działania organów nadzoru budowlanego są określone w 2 ustawach: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Zgodnie z nimi do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należy:

  1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów, a w szczególności w zakresie:

– warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robot budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,

– właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

– stosowania wyrobów budowlanych,

  1. kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
  2. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
  3. kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
  4. nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu.